DRUKUJ
2021-12-03

Informacja PPIS w Bytomiu

Poniżej znajdziesz informacje o działaniach podjętych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomi w celu wykonania ostatecznej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakazujących usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie w ramach prowadzonego postępowania. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zobowiązany jest do publikacji tych informacji na swojej stronie internetowej lub stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.).
 
Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pana M. P. zwanego dalej Skarżącym, na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu (ul. Moniuszki 25, 41-902 Bytom), zwanego dalej PPIS, polegająca na przetwarzaniu danych osobowych Skarżącego bez podstawy prawnej oraz udostępnieniu jego danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania osobie nieuprawnionej.
 
W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Prezes Urzędu Ochrony Danych ustalił, iż w wyniku nieprawidłowej identyfikacji PPIS przetwarzał dane Skarżącego w sposób nierzetelny, bez podstawy prawnej oraz z naruszeniem art. 5 ust. 1 lit. a i art. 6 RODO.
W dniu 28 września 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych wydał ostateczną decyzję znak DS.523.6414.2020.ZS.AO nakazującą usunięcie danych osobowych Skarżącego przetwarzanych bezpodstawnie w ramach prowadzonego postępowania.
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu informuje, że w celu wykonania ostatecznej decyzji Prezesa Urzędu Danych Osobowych w dniu 31.12.2020r.  dokonał usunięcia w/w danych. Usunięcie nastąpiło przez ich trwałe wyeliminowanie z systemów teleinformatycznych i nośników danych prowadzonego postępowania, a także w dniu 26.11.2021r. usunięcie w formie fizycznej (papierowej) poprzez zniszczenie w urządzeniach niszczących oraz anonimizację danych poprzez ich wyczernienie w aktach prowadzonego postępowania.
 
Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o udostępnieniu danych osobowych Skarżącego osobom trzecim podjęto czynności wyjaśniające, na podstawie których zidentyfikowano wszystkich pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu, którzy uczestniczyli w sprawie. Z pracownikami przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące, w toku których przypomniano podstawowe zasady bezpieczeństwa. Podjęto działania zarządcze mające na celu wyeliminowanie występowania takich zdarzeń w przyszłości w tym przeprowadzono dodatkowe szkolenia.