DRUKUJ
2017-04-20

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sprawy wniesione do PSSE w Bytomiu są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki i zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia.

O stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwienia lub rozstrzygania można się dowiedzieć bezpośrednio w komórce organizacyjnej, w której zakresie zadań znajduje się przedmiot danej sprawy.

Każdy ma prawo żądać szczegółowych informacji o wszystkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na ustalenie jego praw i obowiązków, będących przedmiotem prowadzonego postępowania administracyjnego.

Sprawy rozpatrywane są według terminów określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego są załatwiane:

  • niezwłocznie – które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę postępowania administracyjnego lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
  • nie później niż w ciągu miesiąca następuje załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego.
  • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, załatwiane są sprawy szczególnie skomplikowane.
  • w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania załatwiane są sprawy w postępowaniu odwoławczym.
  • o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zgodnym z Kodeksem postępowania administracyjnego zawiadamia się strony postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.


Sprawy rozpatrywane według przepisów szczególnych są załatwiane w terminach w nich określonych.