Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-12-29 09:27:47  Dariusz Marcinkowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 25.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Dane kontaktowe: <a href="mailto:ppis@psse.bytom.pl">ppis@psse.bytom.pl</a><br /> Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): <a href="mailto:iod@psse.bytom.pl">iod@psse.bytom.pl</a><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Dane osobowe są przetwarzane w celu:<br /> <br /> Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b, w tym chor&oacute;b zakaźnych i zawodowych;<br /> Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiar&oacute;w.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepis&oacute;w prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepis&oacute;w prawa.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczeg&oacute;lności z:<br /> <br /> Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2017, poz. 1261 z poźń. zm)<br /> Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi; (Dz. U. z 2018, poz. 151)<br /> Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2018, poz. 108)<br /> Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2018, poz. 143)<br /> Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biob&oacute;jczych; (Dz. U. z 2018, poz. 122)<br /> Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2017, poz. 783 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych; (Dz. U. z 2017, poz. 2134)<br /> Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2017, poz. 149)<br /> Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2017, poz. 1201 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz.U. z 2017 poz.1257)<br /> Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (Dz.U. z 2018 poz. 475 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz.U. z 2018 poz. 412 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2017 poz. 2077)<br /> Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U.2016 poz. 1764 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zam&oacute;wień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z p&oacute;źn. zm.)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Informujemy, iż mają Państwo prawo do:<br /> <br /> Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;<br /> Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczeg&oacute;lną sytuację;<br /> Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;<br /> Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.<br /> Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.<br /> występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,<br /> celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;<br /> stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;<br /> ewentualnym źr&oacute;dle pozyskania danych;<br /> udostępniania Państwa danych, a w szczeg&oacute;lności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorc&oacute;w, kt&oacute;rym dane te są udostępniane;<br /> planowanego okresu przechowywania danych.<br /> <br /> <br /> <br /> Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, kt&oacute;rej dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o kt&oacute;re zwr&oacute;ci się osoba kt&oacute;rej dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z koszt&oacute;w administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.</p> ' na '<p> Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 25.<br /> <br /> <br /> Dane kontaktowe: <a href="mailto:ppis@psse.bytom.pl">ppis@psse.bytom.pl</a><br /> Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): <a href="mailto:iod@psse.bytom.pl">iod@psse.bytom.pl</a><br /> <br /> <br /> Dane osobowe są przetwarzane w celu:<br /> <br /> Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b, w tym chor&oacute;b zakaźnych i zawodowych;<br /> Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiar&oacute;w.<br /> <br /> <br /> Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepis&oacute;w prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepis&oacute;w prawa.<br /> <br /> <br /> Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczeg&oacute;lności z:<br /> <br /> Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2017, poz. 1261 z poźń. zm)<br /> Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi; (Dz. U. z 2018, poz. 151)<br /> Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2018, poz. 108)<br /> Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2018, poz. 143)<br /> Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biob&oacute;jczych; (Dz. U. z 2018, poz. 122)<br /> Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2017, poz. 783 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych; (Dz. U. z 2017, poz. 2134)<br /> Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2017, poz. 149)<br /> Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2017, poz. 1201 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz.U. z 2017 poz.1257)<br /> Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (Dz.U. z 2018 poz. 475 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz.U. z 2018 poz. 412 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2017 poz. 2077)<br /> Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U.2016 poz. 1764 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zam&oacute;wień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z p&oacute;źn. zm.)<br /> <br /> <br /> Informujemy, iż mają Państwo prawo do:<br /> <br /> Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;<br /> Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczeg&oacute;lną sytuację;<br /> Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;<br /> Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.<br /> Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.<br /> występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,<br /> celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;<br /> stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;<br /> ewentualnym źr&oacute;dle pozyskania danych;<br /> udostępniania Państwa danych, a w szczeg&oacute;lności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorc&oacute;w, kt&oacute;rym dane te są udostępniane;<br /> planowanego okresu przechowywania danych.<br /> <br /> <br /> Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, kt&oacute;rej dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o kt&oacute;re zwr&oacute;ci się osoba kt&oacute;rej dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z koszt&oacute;w administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 25.
Dane kontaktowe: ppis@psse.bytom.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@psse.bytom.pl

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2017, poz. 1261 z poźń. zm)
Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; (Dz. U. z 2018, poz. 151)
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2018, poz. 108)
Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2018, poz. 143)
Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych; (Dz. U. z 2018, poz. 122)
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2017, poz. 783 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych; (Dz. U. z 2017, poz. 2134)
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2017, poz. 149)
Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2017, poz. 1201 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz.U. z 2017 poz.1257)
Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (Dz.U. z 2018 poz. 475 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz.U. z 2018 poz. 412 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2017 poz. 2077)
Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U.2016 poz. 1764 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)
Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.
występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
ewentualnym źródle pozyskania danych;
udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
planowanego okresu przechowywania danych.Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 25.


Dane kontaktowe: ppis@psse.bytom.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@psse.bytom.pl


Dane osobowe są przetwarzane w celu:

Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów.


Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.


Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2017, poz. 1261 z poźń. zm)
Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; (Dz. U. z 2018, poz. 151)
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2018, poz. 108)
Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2018, poz. 143)
Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych; (Dz. U. z 2018, poz. 122)
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2017, poz. 783 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych; (Dz. U. z 2017, poz. 2134)
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2017, poz. 149)
Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2017, poz. 1201 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz.U. z 2017 poz.1257)
Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (Dz.U. z 2018 poz. 475 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz.U. z 2018 poz. 412 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2017 poz. 2077)
Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U.2016 poz. 1764 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)


Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.
występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
ewentualnym źródle pozyskania danych;
udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
planowanego okresu przechowywania danych.


Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.

2020-12-29 09:29:57  Dariusz Marcinkowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 25.<br /> <br /> <br /> Dane kontaktowe: <a href="mailto:ppis@psse.bytom.pl">ppis@psse.bytom.pl</a><br /> Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): <a href="mailto:iod@psse.bytom.pl">iod@psse.bytom.pl</a><br /> <br /> <br /> Dane osobowe są przetwarzane w celu:<br /> <br /> Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b, w tym chor&oacute;b zakaźnych i zawodowych;<br /> Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiar&oacute;w.<br /> <br /> <br /> Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepis&oacute;w prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepis&oacute;w prawa.<br /> <br /> <br /> Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczeg&oacute;lności z:<br /> <br /> Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2017, poz. 1261 z poźń. zm)<br /> Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi; (Dz. U. z 2018, poz. 151)<br /> Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2018, poz. 108)<br /> Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2018, poz. 143)<br /> Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biob&oacute;jczych; (Dz. U. z 2018, poz. 122)<br /> Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2017, poz. 783 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych; (Dz. U. z 2017, poz. 2134)<br /> Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2017, poz. 149)<br /> Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2017, poz. 1201 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz.U. z 2017 poz.1257)<br /> Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (Dz.U. z 2018 poz. 475 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz.U. z 2018 poz. 412 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2017 poz. 2077)<br /> Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U.2016 poz. 1764 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zam&oacute;wień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z p&oacute;źn. zm.)<br /> <br /> <br /> Informujemy, iż mają Państwo prawo do:<br /> <br /> Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;<br /> Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczeg&oacute;lną sytuację;<br /> Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;<br /> Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.<br /> Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.<br /> występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,<br /> celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;<br /> stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;<br /> ewentualnym źr&oacute;dle pozyskania danych;<br /> udostępniania Państwa danych, a w szczeg&oacute;lności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorc&oacute;w, kt&oacute;rym dane te są udostępniane;<br /> planowanego okresu przechowywania danych.<br /> <br /> <br /> Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, kt&oacute;rej dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o kt&oacute;re zwr&oacute;ci się osoba kt&oacute;rej dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z koszt&oacute;w administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.</p> ' na '<p> W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (Og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych) &ndash; dalej zwane &bdquo;RODO&rdquo;.</p> <p> Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 25.<br /> <br /> <br /> Dane kontaktowe: <a href="mailto:ppis@psse.bytom.pl">ppis@psse.bytom.pl</a><br /> Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): <a href="mailto:iod@psse.bytom.pl">iod@psse.bytom.pl</a><br /> <br /> <br /> Dane osobowe są przetwarzane w celu:<br /> <br /> Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b, w tym chor&oacute;b zakaźnych i zawodowych;<br /> Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiar&oacute;w.<br /> <br /> <br /> Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepis&oacute;w prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepis&oacute;w prawa.<br /> <br /> <br /> Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczeg&oacute;lności z:<br /> <br /> Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2017, poz. 1261 z poźń. zm)<br /> Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi; (Dz. U. z 2018, poz. 151)<br /> Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2018, poz. 108)<br /> Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2018, poz. 143)<br /> Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biob&oacute;jczych; (Dz. U. z 2018, poz. 122)<br /> Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2017, poz. 783 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych; (Dz. U. z 2017, poz. 2134)<br /> Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2017, poz. 149)<br /> Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2017, poz. 1201 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz.U. z 2017 poz.1257)<br /> Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (Dz.U. z 2018 poz. 475 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz.U. z 2018 poz. 412 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2017 poz. 2077)<br /> Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U.2016 poz. 1764 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zam&oacute;wień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z p&oacute;źn. zm.)<br /> <br /> <br /> Informujemy, iż mają Państwo prawo do:<br /> <br /> Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;<br /> Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczeg&oacute;lną sytuację;<br /> Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;<br /> Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.<br /> Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.<br /> występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,<br /> celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;<br /> stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;<br /> ewentualnym źr&oacute;dle pozyskania danych;<br /> udostępniania Państwa danych, a w szczeg&oacute;lności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorc&oacute;w, kt&oacute;rym dane te są udostępniane;<br /> planowanego okresu przechowywania danych.<br /> <br /> <br /> Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, kt&oacute;rej dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o kt&oacute;re zwr&oacute;ci się osoba kt&oacute;rej dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z koszt&oacute;w administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 25.


Dane kontaktowe: ppis@psse.bytom.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@psse.bytom.pl


Dane osobowe są przetwarzane w celu:

Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów.


Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.


Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2017, poz. 1261 z poźń. zm)
Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; (Dz. U. z 2018, poz. 151)
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2018, poz. 108)
Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2018, poz. 143)
Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych; (Dz. U. z 2018, poz. 122)
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2017, poz. 783 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych; (Dz. U. z 2017, poz. 2134)
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2017, poz. 149)
Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2017, poz. 1201 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz.U. z 2017 poz.1257)
Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (Dz.U. z 2018 poz. 475 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz.U. z 2018 poz. 412 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2017 poz. 2077)
Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U.2016 poz. 1764 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)


Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.
występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
ewentualnym źródle pozyskania danych;
udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
planowanego okresu przechowywania danych.


Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane „RODO”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 25.


Dane kontaktowe: ppis@psse.bytom.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@psse.bytom.pl


Dane osobowe są przetwarzane w celu:

Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów.


Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.


Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2017, poz. 1261 z poźń. zm)
Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; (Dz. U. z 2018, poz. 151)
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2018, poz. 108)
Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2018, poz. 143)
Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych; (Dz. U. z 2018, poz. 122)
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2017, poz. 783 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych; (Dz. U. z 2017, poz. 2134)
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2017, poz. 149)
Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2017, poz. 1201 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz.U. z 2017 poz.1257)
Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (Dz.U. z 2018 poz. 475 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz.U. z 2018 poz. 412 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2017 poz. 2077)
Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U.2016 poz. 1764 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)


Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.
występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
ewentualnym źródle pozyskania danych;
udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
planowanego okresu przechowywania danych.


Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.

2023-04-13 09:01:41  Dariusz Marcinkowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (Og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych) &ndash; dalej zwane &bdquo;RODO&rdquo;.</p> <p> Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 25.<br /> <br /> <br /> Dane kontaktowe: <a href="mailto:ppis@psse.bytom.pl">ppis@psse.bytom.pl</a><br /> Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): <a href="mailto:iod@psse.bytom.pl">iod@psse.bytom.pl</a><br /> <br /> <br /> Dane osobowe są przetwarzane w celu:<br /> <br /> Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b, w tym chor&oacute;b zakaźnych i zawodowych;<br /> Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiar&oacute;w.<br /> <br /> <br /> Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepis&oacute;w prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepis&oacute;w prawa.<br /> <br /> <br /> Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczeg&oacute;lności z:<br /> <br /> Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2017, poz. 1261 z poźń. zm)<br /> Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi; (Dz. U. z 2018, poz. 151)<br /> Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2018, poz. 108)<br /> Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2018, poz. 143)<br /> Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biob&oacute;jczych; (Dz. U. z 2018, poz. 122)<br /> Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2017, poz. 783 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych; (Dz. U. z 2017, poz. 2134)<br /> Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2017, poz. 149)<br /> Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2017, poz. 1201 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz.U. z 2017 poz.1257)<br /> Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (Dz.U. z 2018 poz. 475 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz.U. z 2018 poz. 412 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2017 poz. 2077)<br /> Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U.2016 poz. 1764 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zam&oacute;wień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z p&oacute;źn. zm.)<br /> <br /> <br /> Informujemy, iż mają Państwo prawo do:<br /> <br /> Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;<br /> Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczeg&oacute;lną sytuację;<br /> Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;<br /> Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.<br /> Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.<br /> występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,<br /> celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;<br /> stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;<br /> ewentualnym źr&oacute;dle pozyskania danych;<br /> udostępniania Państwa danych, a w szczeg&oacute;lności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorc&oacute;w, kt&oacute;rym dane te są udostępniane;<br /> planowanego okresu przechowywania danych.<br /> <br /> <br /> Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, kt&oacute;rej dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o kt&oacute;re zwr&oacute;ci się osoba kt&oacute;rej dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z koszt&oacute;w administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.</p> ' na ' <p>W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (Og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych) &ndash; dalej zwane &bdquo;RODO&rdquo;.</p> <p>Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 25.<br /> <br /> <br /> Dane kontaktowe: <a href="mailto:psse.bytom@sanepid.gov.pl">psse.bytom@sanepid.gov.pl</a><br /> Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): <a href="mailto:iod.psse.bytom@sanepid.gov.pl">iod.psse.bytom@sanepid.gov.pl</a><br /> <br /> <br /> Dane osobowe są przetwarzane w celu:<br /> <br /> Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b, w tym chor&oacute;b zakaźnych i zawodowych;<br /> Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiar&oacute;w.<br /> <br /> <br /> Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepis&oacute;w prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepis&oacute;w prawa.<br /> <br /> <br /> Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczeg&oacute;lności z:<br /> <br /> Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2017, poz. 1261 z poźń. zm)<br /> Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi; (Dz. U. z 2018, poz. 151)<br /> Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2018, poz. 108)<br /> Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2018, poz. 143)<br /> Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biob&oacute;jczych; (Dz. U. z 2018, poz. 122)<br /> Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2017, poz. 783 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych; (Dz. U. z 2017, poz. 2134)<br /> Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2017, poz. 149)<br /> Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2017, poz. 1201 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz.U. z 2017 poz.1257)<br /> Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (Dz.U. z 2018 poz. 475 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz.U. z 2018 poz. 412 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2017 poz. 2077)<br /> Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U.2016 poz. 1764 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zam&oacute;wień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z p&oacute;źn. zm.)<br /> <br /> <br /> Informujemy, iż mają Państwo prawo do:<br /> <br /> Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;<br /> Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczeg&oacute;lną sytuację;<br /> Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;<br /> Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.<br /> Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.<br /> występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,<br /> celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;<br /> stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;<br /> ewentualnym źr&oacute;dle pozyskania danych;<br /> udostępniania Państwa danych, a w szczeg&oacute;lności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorc&oacute;w, kt&oacute;rym dane te są udostępniane;<br /> planowanego okresu przechowywania danych.<br /> <br /> <br /> Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, kt&oacute;rej dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o kt&oacute;re zwr&oacute;ci się osoba kt&oacute;rej dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z koszt&oacute;w administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane „RODO”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 25.


Dane kontaktowe: ppis@psse.bytom.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@psse.bytom.pl


Dane osobowe są przetwarzane w celu:

Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów.


Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.


Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2017, poz. 1261 z poźń. zm)
Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; (Dz. U. z 2018, poz. 151)
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2018, poz. 108)
Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2018, poz. 143)
Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych; (Dz. U. z 2018, poz. 122)
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2017, poz. 783 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych; (Dz. U. z 2017, poz. 2134)
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2017, poz. 149)
Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2017, poz. 1201 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz.U. z 2017 poz.1257)
Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (Dz.U. z 2018 poz. 475 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz.U. z 2018 poz. 412 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2017 poz. 2077)
Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U.2016 poz. 1764 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)


Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.
występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
ewentualnym źródle pozyskania danych;
udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
planowanego okresu przechowywania danych.


Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane „RODO”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 25.


Dane kontaktowe: psse.bytom@sanepid.gov.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod.psse.bytom@sanepid.gov.pl


Dane osobowe są przetwarzane w celu:

Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów.


Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.


Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2017, poz. 1261 z poźń. zm)
Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; (Dz. U. z 2018, poz. 151)
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2018, poz. 108)
Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2018, poz. 143)
Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych; (Dz. U. z 2018, poz. 122)
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2017, poz. 783 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych; (Dz. U. z 2017, poz. 2134)
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2017, poz. 149)
Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2017, poz. 1201 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz.U. z 2017 poz.1257)
Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (Dz.U. z 2018 poz. 475 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz.U. z 2018 poz. 412 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2017 poz. 2077)
Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U.2016 poz. 1764 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)


Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.
występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
ewentualnym źródle pozyskania danych;
udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
planowanego okresu przechowywania danych.


Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.

2023-04-18 08:34:20  Dariusz Marcinkowski

Pole full zmieniło wartość z ' <p>W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (Og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych) &ndash; dalej zwane &bdquo;RODO&rdquo;.</p> <p>Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 25.<br /> <br /> <br /> Dane kontaktowe: <a href="mailto:psse.bytom@sanepid.gov.pl">psse.bytom@sanepid.gov.pl</a><br /> Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): <a href="mailto:iod.psse.bytom@sanepid.gov.pl">iod.psse.bytom@sanepid.gov.pl</a><br /> <br /> <br /> Dane osobowe są przetwarzane w celu:<br /> <br /> Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b, w tym chor&oacute;b zakaźnych i zawodowych;<br /> Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiar&oacute;w.<br /> <br /> <br /> Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepis&oacute;w prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepis&oacute;w prawa.<br /> <br /> <br /> Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczeg&oacute;lności z:<br /> <br /> Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2017, poz. 1261 z poźń. zm)<br /> Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi; (Dz. U. z 2018, poz. 151)<br /> Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2018, poz. 108)<br /> Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2018, poz. 143)<br /> Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biob&oacute;jczych; (Dz. U. z 2018, poz. 122)<br /> Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2017, poz. 783 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych; (Dz. U. z 2017, poz. 2134)<br /> Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2017, poz. 149)<br /> Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2017, poz. 1201 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz.U. z 2017 poz.1257)<br /> Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (Dz.U. z 2018 poz. 475 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz.U. z 2018 poz. 412 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2017 poz. 2077)<br /> Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U.2016 poz. 1764 z p&oacute;źń. zm.)<br /> Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zam&oacute;wień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z p&oacute;źn. zm.)<br /> <br /> <br /> Informujemy, iż mają Państwo prawo do:<br /> <br /> Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;<br /> Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczeg&oacute;lną sytuację;<br /> Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;<br /> Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.<br /> Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.<br /> występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,<br /> celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;<br /> stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;<br /> ewentualnym źr&oacute;dle pozyskania danych;<br /> udostępniania Państwa danych, a w szczeg&oacute;lności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorc&oacute;w, kt&oacute;rym dane te są udostępniane;<br /> planowanego okresu przechowywania danych.<br /> <br /> <br /> Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, kt&oacute;rej dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o kt&oacute;re zwr&oacute;ci się osoba kt&oacute;rej dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z koszt&oacute;w administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.</p> ' na ' <p>W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (Og&oacute;lne rozporządzenie o ochronie danych) &ndash; dalej zwane &bdquo;RODO&rdquo;.</p> <p>Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 25.<br /> <br /> <br /> Dane kontaktowe: <a href="mailto:psse.bytom@sanepid.gov.pl">psse.bytom@sanepid.gov.pl</a><br /> Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): <a href="mailto:iod.psse.bytom@sanepid.gov.pl">iod.psse.bytom@sanepid.gov.pl</a><br /> <br /> <br /> Dane osobowe są przetwarzane w celu:<br /> <br /> Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chor&oacute;b, w tym chor&oacute;b zakaźnych i zawodowych;<br /> Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiar&oacute;w.<br /> <br /> <br /> Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepis&oacute;w prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepis&oacute;w prawa.<br /> <br /> <br /> Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczeg&oacute;lności z:<br /> <br /> Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;<br /> Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chor&oacute;b zakaźnych u ludzi;<br /> Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;<br /> Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;<br /> Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biob&oacute;jczych;<br /> Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;<br /> Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych;<br /> Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;<br /> Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;<br /> Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;<br /> Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;<br /> Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;<br /> Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;<br /> Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;<br /> Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;<br /> Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zam&oacute;wień publicznych;<br /> <br /> <br /> Informujemy, iż mają Państwo prawo do:<br /> <br /> Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;<br /> Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczeg&oacute;lną sytuację;<br /> Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;<br /> Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy og&oacute;lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.<br /> Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.<br /> występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,<br /> celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;<br /> stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;<br /> ewentualnym źr&oacute;dle pozyskania danych;<br /> udostępniania Państwa danych, a w szczeg&oacute;lności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorc&oacute;w, kt&oacute;rym dane te są udostępniane;<br /> planowanego okresu przechowywania danych.<br /> <br /> <br /> Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, kt&oacute;rej dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o kt&oacute;re zwr&oacute;ci się osoba kt&oacute;rej dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z koszt&oacute;w administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane „RODO”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 25.


Dane kontaktowe: psse.bytom@sanepid.gov.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod.psse.bytom@sanepid.gov.pl


Dane osobowe są przetwarzane w celu:

Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów.


Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.


Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2017, poz. 1261 z poźń. zm)
Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; (Dz. U. z 2018, poz. 151)
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2018, poz. 108)
Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2018, poz. 143)
Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych; (Dz. U. z 2018, poz. 122)
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2017, poz. 783 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych; (Dz. U. z 2017, poz. 2134)
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2017, poz. 149)
Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2017, poz. 1201 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz.U. z 2017 poz.1257)
Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (Dz.U. z 2018 poz. 475 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz.U. z 2018 poz. 412 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2017 poz. 2077)
Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U.2016 poz. 1764 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)


Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.
występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
ewentualnym źródle pozyskania danych;
udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
planowanego okresu przechowywania danych.


Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane „RODO”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 25.


Dane kontaktowe: psse.bytom@sanepid.gov.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod.psse.bytom@sanepid.gov.pl


Dane osobowe są przetwarzane w celu:

Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów.


Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.


Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych;
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych;
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych;


Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.
występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
ewentualnym źródle pozyskania danych;
udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
planowanego okresu przechowywania danych.


Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.

2020-12-29 09:26:39  Dariusz Marcinkowski

Utworzono artykuł 395928 o nazwie 'Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste395928
user_idpuste48555
resource_idpuste1449
namepusteInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
category_idpuste64074
language_idpuste1
shortpusteInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
fullpuste

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 25.
Dane kontaktowe: ppis@psse.bytom.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@psse.bytom.pl

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2017, poz. 1261 z poźń. zm)
Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; (Dz. U. z 2018, poz. 151)
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2018, poz. 108)
Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2018, poz. 143)
Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych; (Dz. U. z 2018, poz. 122)
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2017, poz. 783 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych; (Dz. U. z 2017, poz. 2134)
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2017, poz. 149)
Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2017, poz. 1201 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz.U. z 2017 poz.1257)
Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (Dz.U. z 2018 poz. 475 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz.U. z 2018 poz. 412 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2017 poz. 2077)
Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U.2016 poz. 1764 z późń. zm.)
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)
Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.
występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
ewentualnym źródle pozyskania danych;
udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
planowanego okresu przechowywania danych.Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.

publishfrompuste2020-12-29 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..